پورابراهیمی؛ “داروغه” جدید مس آذربایجان!

پورابراهیمی؛ “داروغه” جدید مس آذربایجان!

"محمدرضا پورابراهیمی"، نماینده کرمان، این روزها به چهره ای جدید در فضای "تراکتورستیزی" و نماد عینی مدافعان "درازدستی" به ثروت و منابع معدنی منطقه آذربایجان در اتمسفر سیاسی کشور تبدیل شده است.؛