مخالفت با درخواست یکی از مسئولان جهت تخریب دکتر دبیری حاشیه ساز شد

مخالفت با درخواست یکی از مسئولان جهت تخریب دکتر دبیری حاشیه ساز شد

به گزارش تبریز جوان، در دهمین دوره از نمایشگاه مطبوعات تبریز اتفاقی عجیب برای یکی از خبرنگاران تبریزی رخ داد و مامورین انتظامی به همراه یک نفر از کارمندان یکی از موسسات حقوقی صبح آخرین روز از نمایشگاه مطبوعات به غرفه خبرنگار مذکور مراجعه کرده و با نشان دادن حکم جلب قصد جلب او را