امان از نداری!

امان از نداری!

ساعاتی پیش در یکی از محله های حاشیه نشین تبریز صاحبخانه ای به خاطر اینکه مستاجرش قادر به پرداخت اجاره نبود پس از ورود به منزل مستاجر و برداشتن تلویزیون او از بابت اجاره های عقب افتاده باقی وسایلش را بیرون ریخت.؛