اصناف بی انصاف!

اصناف بی انصاف!

اینجا خیابان مارالان مابین مسجد غیاث و سه راهی مارالان است برخی اصناف با گذاشتن وسایل مانع پارک ماشین ها می شوند و هر مغازه دار به اندازه سه خودرو برای خودش جا رزرو می کند.