پشت پرده جریان رسانه ای مخالف زنوزی چیست؟

پشت پرده جریان رسانه ای مخالف زنوزی چیست؟

رمزگشایی از پشت پرده بخش غالب جریان های رسانه ای، هواداری، مجازی تولیدات رسانه ای موجود در فضای مجازی، به عینه می توان به این نتیجه رسید که جریانی خاص به دنبال تخریب زنوزی است.؛
css.php