اطلاعیه/استانداری– شناسه:۱۵۷۱۵۸۹

اطلاعیه/استانداری– شناسه:۱۵۷۱۵۸۹

استانداری آذربایجان شرقی اطلاعیه برگزاری دومین دوره انتخابات  شورای توسعه و حمایت در سطح استان آذربایجان شرقی در راستای اجرای ماده “شش” تصویب نامه شماره   ۶۷۷۳۵/ت مورخ ۶/۶/۹۵   هیات   وزیران (موضوع آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد) ،دومین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت طی روز دوشنبه تاریخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۲ در محل  استانداری

مناقصه/شرکت سهامی آب و فاضلاب آذربایجان شرقی– شناسه:۱۵۶۸۴۱۹

مناقصه/شرکت سهامی آب و فاضلاب آذربایجان شرقی– شناسه:۱۵۶۸۴۱۹

  باسمه تعالی   آگهی فراخوان مناقصه عمومی (نوبت اول) شماره ۲۰۰۲۰۰۱۴۰۳۰۰۰۱۷۵ مورخ  ۲۲/۶/۱۴۰۲  مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره ۱۷۶ سال ۱۴۰۲               شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به: حفر چاه عمیق شهر دیزج حسین بیگ شهرستان مرند را از محل اعتبارات غیرعمرانی و از

css.php