بیلبوردهای خالی شهر را دریابید!

بیلبوردهای خالی شهر را دریابید!

آیا مسوولان شهری و یا سازمان زیبا منظر تنها متولی کرایه تبلیغات محیطی هستند یا بر زیبایی شهرشان نیز مسوولیتی بر عهده گرفته‌اند؟؛